Portfólio produktů

BLG ELISA

Souprava β-laktoglobulin ELISA je určena pro kvantitativní stanovení β-laktoglobulinu (BLG) v potravinách, i tepelně zpracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 40 / 16 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 30 min

Limit detekce (LOD):

0.07 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

0.20 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

0.2 – 20 ppm (mg/kg)

Doba do exspirace:

18 měsíců (při 2 – 8 °C)

Mléko je jedna z hlavních alergizujících potravin, a to především u dětí. Prevalence této alergie se liší v různých zemích, údaje se pohybují od 1 % až do 3 % v populaci. Proteinové alergeny jsou obsaženy jak v nativním mléce – viz dále, tak i v mléčných produktech, neboť nebylo prokázáno, že technologické zpracování mění strukturu mléčných proteinů natolik, že by se měnila jejich alergenicita. To platí i o tepelném zpracování mléka. Kravské mléko obsahuje 30 – 35 g proteinů na litr. Po jeho okyselení na pH 4.6 vzniknou dvě frakce: syrovátka (20 % proteinů) a tvaroh (80 % proteinů). Syrovátka především obsahuje beta-lactoglobulin (BLG), alfa-lactalbumin (ALA), bovine serum albumin (BSA) lactoferin (LF) a imunoglobulíny (Igs). Tvaroh je tvořen kaseinem (CAS), a to čtyřmi druhy označované jako Alfas1 , Alfas2, Beta a Kapa.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s BLG. V prvním kroku reaguje BLG z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými BLG. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaný konjugát je detekován přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci BLG v kalibrátorech a vzorcích.