Portfólio produktů

KASEIN ELISA

Kasein ELISA Kit je určena pro kvantitativní stanovení kaseinu v potravinách, včetně potravin tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 40 / 16 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 50 min

Limit detekce (LOD):

0,24 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

1,30 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

1,5až 45 ppm (mg/kg)

Doba do exspirace:

12 měsíců (při 2 – 8 °C)

Mléko je jedna z hlavních alergizujících potravin, a to především u dětí. Prevalence této alergie se liší v různých zemích, údaje se pohybují od 1 % až do 3 %  v populaci. Proteinové alergeny jsou obsaženy v nativním mléce – viz dále, ale i v mléčných produktech, neboť nebylo prokázáno, že technologické zpracování mění strukturu mléčných proteinů natolik, že by se měnila jejich alergenicita. To platí i o tepelném zpracování mléka. Kravské mléko obsahuje 30 – 35 g proteinů na litr. Po jeho okyselení na pH 4.6 vzniknou dvě frakce: syrovátka (20 % proteinů) a tvaroh (80 % proteinů). Syrovátka především obsahuje beta-lactoglobulin (BLG), alfa-lactalbumin (ALA), hovězí sérový albumin (BSA), lactoferin (LF) a imunoglobuliny (Igs). Tvaroh je tvořen kaseinem (CAS), a to čtyřmi druhy označované jako Alfas1 , Alfas2, Beta a Kapa.

Velkou výhodou soupravy SEDIUM je, kromě možnosti detekce tepelně opracovaných potravin, její schopnost stanovit krátké fragmenty alfa-kaseinu, vzniklé při enzymatickém štěpení mléka. Bylo prokázáno, že souprava stanovuje fragmenty již od cca 1 000 Da.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s kaseinem. V jamkách destičky, které jsou pokryty touto protilátkou, se smíchá vzorek s kaseinem značeným biotinem, při následné inkubaci dochází k navázání kaseinu na stěny jamek. Kasein ve vzorcích a biotinylovaný kasein soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce proti kaseinu. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy se streptavidinem. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci kaseinu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.