Portfólio produktů

ELISA VEJCE

Egg ELISA je určen pro kvantitativní stanovení proteinů vaječného bílku (EWP) v potravinách a surovinách. Není vhodný pro stanovení těchto proteinů v tepelně upravených potravinách a tepelná úprava by neměla přesáhnout teplotu 70 °C.

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod 30 min (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,08 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

0,5 až 15 ppm

Doba do exspirace:

18 měsíců (at 2 – 8 °C)

Prevalence alergie na vaječné bílkoviny je jedna z nejvýznamnějších – odhady se pohybují mezi 3% až 7% u dětí do 2 let věku. Rovněž i výskyt u celé populace je na úrovni jednotek procent. Alergeny jsou obsaženy v bílku i ve žloutku. Alergický účinek se tepelným opracováním kontaminovaných potravin neodstraní. Vaječný lysozym je používán při výrobě některých léků, vaječný albumin se používá jako čiřící reagencie při výrobě červeného vína. 

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s proteiny vaječného bílku. V prvním kroku reagují proteiny z kalibrátoru nebo ze vzorku – extraktu analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje stejná specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými bílkovinami. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (TMB). Intenzita vzniklého zabarvení je přímo úměrná koncentraci vaječných bílkovin v kalibrátorech a vzorcích.