Portfólio produktů

ELISA HOŘČICE – SPECIFIC

Stanovení Mustard ELISA - specific je určeno pro kvantitativní stanovení proteinů hořčice bílé (Sinapsis alba) v potravinách, i tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 41 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,06 mg/kg (ppm)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 mg/kg (ppm)

Rozsah kalibrační křivky:

0,5 až 15 mg/kg (ppm)

Doba do exspirace:

18 měsíců (při 2 – 8 °C)

Hořčice, jako potravinová ingredience, se připravuje ze semen hořčičných rostlin. Jedná se zejména o hořčici bílou (Sinapis alba) využívanou pro výrobu plnotučné hořčice.

Alergie na hořčici je, z pohledu prevalence, pátou až šestou nejčastější potravinovou alergií. Její výskyt úzce souvisí se spotřebou hořčice v dané oblasti.

Hlavním alergenem bílé hořčice je protein o molekulové hmotnosti 14 kDa označovaný jako Sin a 1. Tento alergen je teplotně odolný a nepodléhá ani enzymatickému štěpení. Minimální dávky proteinu Sin a 1 vyvolávající alergickou reakci se pohybují v mikrogramových množstvích.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s proteiny hořčice bílé. V prvním kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.