Portfólio produktů

Souprava na stanovení volných radikálů

Free Radicals Assay Kit je určen ke kvantitativnímu stanovení celkového obsahu volných radikálů v lidském séru. Souprava umožňuje spektrofotometrickou detekci volných radikálů ve zkumavkách a mikrotitrační destičce.

Free Radicals Assay Kit obsahuje všechny potřebné reagencie pro kvantitativní detekci volných radikálů (FR).

Čas potřebný pro inkubaci vzorku:

15 min

Kalibrační rozmezí:

1.5 – 12.0 mmol/l Fe2+

Detekční limit:

0.71 mmol/l

Sensitivita:

1.9 x 10-3∆A per 1 mmol/l Fe2+

Referenční meze:

4.46 ± 1.38 mmol/l

Volné radikály jsou atomy, molekuly či ionty obsahující ve své konfiguraci nepárový elektron, jsou proto velmi reaktivní. Pokud volný radikál odebere elektron okolní molekule, vznikne tak další volný radikál, který dále odebírá elektron z ostatních molekul či buněčných struktur. Vzhledem k tomu, že volné radikály obsahují nepárový elektron, jsou vysoce chemicky reaktivní. Výrazně a nespecificky reagují s biomolekulami včetně DNA, lipidů, proteinů, karbohydrátů. Poškozením těchto molekul dochází k mutacím nukleových kyselin, peroxidaci lipidů a oxidaci proteinů.

Volné radikály mohou vznikat uvnitř organismu, ale i z externích vlivů. V organismu hrají volné radikály důležitou roli v procesu zvaném oxidativní vzplanutí a jsou především také nepostradatelnou součástí mitochondriálního dýchacího řetězce. Tuto činnost FR můžeme považovat za užitečnou snahu chránit organismus a to na rozdíl od všech druhů stresu, při kterých dochází k nekontrolovanému vzniku různých volných radikálů. Za fyziologických podmínek je v organismu ustálená rovnováha mezi VR a antioxidanty. Porušení této rovnováhy v neprospěch antioxidačního systému je označováno jako oxidační stres, který nastává při zvýšené tvorbě VR nebo při nedostatečné antioxidační ochraně organismu. Klinické projevy oxidačního stresu jsou výrazně spojeny s mnoha chorobami zahrnujícími např. diabetes, nádorové bujení, aterosklerózu, neurodegenerativní onemocnění, hypertenzi, Crohnovu chorobu a další.

Mezi externí zdroje volných radikálů patří UV záření, kouření a mnoho látek znečišťujících okolní prostředí.

Stanovení volných radikálů je založeno na schopnosti chlorofylinu (sodno-měďnatá sůl chlorofylu) přijímat a odevzdávat elektrony za současné stabilní změny absorpčního maxima. Tento efekt je podmíněn alkalickým prostředím a přídavkem katalyzátoru. Kvantifikace naměřených hodnot absorbancí je umožněna kalibrací, která je založena na schopnosti Fe iontů v alkalickém prostředí přecházet z dvojmocných na trojmocné.