Portfólio produktů

PEANUT ELISA

Stanovení Peanut ELISA je určeno pro kvantitativní stanovení arašídových proteinů v potravinách, i tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,011 mg/kg (ppm)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,036 mg/kg (ppm)

Rozsah kalibrační křivky:

0,1 - 3 mg/kg (ppm)

Podzemnice olejná (Arachis apogea) patří do čeledi bobovité (Fabaceae). Alergie na arašídy je významná, protože jako jedna z mála alergenních potravin způsobuje závažné alergické reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku. Prevalence alergie na arašídy se uvádí v Anglii a USA mezi 0,5 – 1 % . Prevalence u malých dětí bývá přibližně o 0,2 % vyšší než u dospělých, ale obecně tato alergie spíše v dospělosti přetrvává.   Nejdůležitější alergeny jsou uvedeny v tab. 1. Molekulová hmotnost nejvýznamnějšího alergenu arašídů proteinu Ara h 1 ( viz obr. 1) je 63 kDa. Ara h 1 tvoří velmi stabilní homotrimer. Monomery jsou vázané hydrofobními interakcemi. Většina IgE vazebných epitopů je lokalizována v oblasti distálního konce trojrozměrné struktury u vazby monomer-monomer, čímž mohou být chráněny vůči trávení. Ačkoli typické prahové dávky způsobující alergické reakce se pohybují v rozmezí 100-1000 mg arašídového proteinu, u některých citlivých pacientů můžou reakci vyvolat velmi nízké dávky okolo 100 μg arašídového proteinu.

Imunoenzymatické stanovení proteinů arašídů je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou imunologických krocích a je založeno na specifické interakci polyklonální protilátky s proteiny arašídů. Do jamek pokrytých králičí protilátkou č. 2 proti proteinům arašídů se přidá extrakt vzorku/kalibrátory, kde se během první inkubace naváží arašídové proteiny ze vzorku/kalibrátorů na protilátku na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po promytí se do jamek přidá konjugát králičí protilátky č. 2 proti proteinům arašídů s křenovou peroxidázou, který se při druhé inkubaci prostřednictvím komplexu protilátky s antigenem naváže na pevnou fázi. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je přímo úměrná koncentraci arašídových proteinů v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a extraktech vzorků.