Portfólio produktů

ELISA HOŘČICE - TOTAL

Stanovení Mustard ELISA Kit - total je určeno pro kvantitativní stanovení proteinů hořčice (Sinapsis alba, Brassica juncea, Brassica nigra) v potravinách, i tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 41 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,05 mg/kg (ppm)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 mg/kg (ppm)

Rozsah kalibrační křivky:

0.5 - 15 mg/kg (ppm)

Doba do exspirace:

18 měsíců (při 2 – 8 °C)

Hořčice náleží do rodiny rostlina Cruciferae (Brassicaceae). V potravinářství používaná hořčice je obvykle směsí semen dvou nebo vice odrůd Brassicaceae, například Sinapis alba (hořčice bílá), Brassica nigra (hořčice černá), and Brassica juncea (hořčice sítinovitá).

Alergie na hořčici je, z pohledu prevalence, pátou až šestou nejčastější potravinovou alergií. Její výskyt úzce souvisí se spotřebou hořčice v dané oblasti.

Hlavními alergeny hořčice jsou proteiny o molekulové hmotnosti 14 kDa a 16 kDa, označované jako proteiny Sin a 1 a Bra j 1. Tyto alergeny jsou teplotně odolné a nepodléhají enzymatickému štěpení. Minimální dávky proteinů Sin a 1 a Bra j 1 vyvolávající alergickou reakci se pohybují v mikrogramových množstvích.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s proteiny hořčice. V prvním kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.