Portfólio produktů

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti proteinů arašídů v potravinách

Podzemnice olejná (Arachis apogea) patří do čeledi bobovité (Fabaceae). Alergie na arašídy je významná, protože jako jedna z mála alergenních potravin způsobuje závažné alergické reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku. Prevalence alergie na arašídy se uvádí v Anglii a USA mezi 0,5 – 1 % . Prevalence u malých dětí bývá přibližně o 0,2 % vyšší než u dospělých, ale obecně tato alergie spíše v dospělosti přetrvává.   Nejdůležitější alergeny jsou uvedeny v tab. 1. Molekulová hmotnost nejvýznamnějšího alergenu arašídů proteinu Ara h 1 ( viz obr. 1) je 63 kDa. Ara h 1 tvoří velmi stabilní homotrimer. Monomery jsou vázané hydrofobními interakcemi. Většina IgE vazebných epitopů je lokalizována v oblasti distálního konce trojrozměrné struktury u vazby monomer-monomer, čímž mohou být chráněny vůči trávení. Ačkoli typické prahové dávky způsobující alergické reakce se pohybují v rozmezí 100-1000 mg arašídového proteinu, u některých citlivých pacientů můžou reakci vyvolat velmi nízké dávky okolo 100 μg arašídového proteinu.

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů arašídů v potravinách je založen na reakci specifických protilátek s proteiny arašídů v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Peanut. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje proteiny arašídů)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje proteiny arašídů)

Kromě extraktů potravin se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů arašídů) a vzorek pozitivní (obsahující 1 miligram proteinů arašídů na kilogram či litr potraviny). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny arašídů.